บริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น จำกัด


บริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น จำกัด ได้รับความใว้วางใจจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้เป็นผู้ทดสอบมาตราฐานทางเทคนิคเครื่องส่งกระจายเสียงฯ และผู้ทดสอบการวัดแพร่ แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง ซึ่งทางบริษทฯพร้อมให้บริการ โดยเน้นผลงานที่มีมาตราฐาน มีคุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่


 
 
RF LAB
Mobile RF LAB
ติดต่อสำรองคิวล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 02-732-3319, 72, 73 ต่อ 12 หรือ สายด่วน 087-340-4967
หรือ Email: rflab@rf.co.th
หรือ Line:RF Line Official
บริษัทฯ ให้บริการทดสอบใน 2 ส่วนคือ
1. ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงฯ แบบเคลื่อนที่ (Mobile RF Lab)
ให้บริการสำหรับการทดสอบมาตราฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดสอบประกอบกิจการ โดยสามารถ นำเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง มาทดสอบที่สำนักงานของบริษัทฯ หรือต้องการให้ไปทดสอบถึงสถานีก็ได้ ทางบริษัทฯ พร้อมให้บริการ ได้ทุกรูปแบบ

หัวข้อในการทดสอบมาตราฐานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับทดลองประกอบกิจการ

1. กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power)
2. การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission)
3. การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission)
4. ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error)
5. ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation)
 

เอกสารหลักฐานในการขอรับบริการทดสอบ

1. ใบคำขอรับบริการทดสอบเครื่องส่งฯ พร้อมลงลายมือชื่อ ตรง “ผู้ยื่นคำขอ” พร้อมประทับตรา (ต้องมี) (ดาวโหลดที่นี่)
2. สำเนาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ (ด้านหน้าและหลัง) พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตรา จำนวน 1 ชุด (ต้องมีและต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ทดสอบ)
3. สำเนาเอกสารการจัดตั้งนิติบุคคล/กลุ่มคน พร้อมลงลายมือชื่อและ ประทับตรา จำนวน 1 ชุด (ต้องมี)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด (ต้องมี)
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (ต้องมี)
6. สำเนาใบอนุญาต "ทำ" หรือ "นำเข้า" ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ของเครื่องที่ขอรับบริการทดสอบ (ต้องมี)
7. สำเนาใบอนุญาต “ใช้" ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ของเครื่องที่ขอรับบริการทดสอบ (ต้องมี)
8. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 
2. บริการทดสอบการวัดแพร่แปลกปลอมฯ จำนวน 3 ทีม
ให้บริการสำหรับการทดสอบการวัดแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศของ กสทช. โดย ทางบริษัทฯ มีทีมงานและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการครอบคลุมได้ทั่วประเทศ บริการทดสอบฯพร้อมคำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาการ รบกวนคลื่นในย่านวิทยุการบิน โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจตามสถานที่ตั้งของแต่ละสถานี
 

หัวข้อในการทดสอบการวัดแพร่แปลกปลอมของสถานีฯ

1. การทดสอบแบบผ่านสายอากาศ (Air test) หรือ การทสดอบแบบผ่านสายนำสัญญาณ (In line test)

*** ในกรณีที่มีเครื่องสำรอง จะต้องทดสอบทั้งเครื่องหลักและเครื่องสำรอง ***

เอกสารหลักฐานในการขอรับบริการทดสอบ

1. ใบคำขอรับการวัดแพร่แปลกปลอมของสถานี พร้อมลงลายมือชื่อ ตรง “ผู้ยื่นคำขอ” พร้อมประทับตรา (ต้องมี) (ดาวโหลดที่นี่)
2. สำเนาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ (ด้านหน้าและหลัง) พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตรา จำนวน 1 ชุด (ต้องมีและต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ทดสอบ)
3. สำเนาเอกสารการจัดตั้งนิติบุคคล/กลุ่มคน พร้อมลงลายมือชื่อและ ประทับตรา จำนวน 1 ชุด (ต้องมี)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด (ต้องมี)
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (ต้องมี)
6. สำเนาใบอนุญาต "ใช้" ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ของเครื่องที่ขอรับบริการทดสอบ (ต้องมี)
7. สำเนาใบอนุญาต “ตั้ง" ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ของเครื่องที่ขอรับบริการทดสอบ (ต้องมี)
8. แผนที่ตั้งสถานีที่ประสงค์จะวัดการแพร่แปลกปลอม (ต้องมี)
 


ศูนย์ประสานงานการทดสอบมาตราฐานเครื่องส่งฯ และการวัดแพร่แปลกปลอมฯ ต่างจังหวัดมีดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
ติดต่อ: คุณดวงปี ศรีโกศล
โทร: 086-865 5015, 081-548 2866
email: hs3oal@live.com
ที่ตั้ง: ร้านเจริญเทคนิค อุบลราชธานี เลขที่ 124 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ติดต่อ: คุณไพทูรย์ นาจอมทอง
โทร: 080-176 8884, 081-184 4584
ที่ตั้ง: เลขที่ 317 ม.6 ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
   
ภาคเหนือ
ติดต่อ: คุณยศ ชยัณฐมพันธุ์
โทร: 082-883 7793
email: yotb11@gmail.com
ที่ตั้ง: ยศ คอมมูนิเคชั่น เลขที่ 571 ม.1 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000
   
ภาคใต้
ติดต่อ: คุณกิตติศักดิ์ สังข์เทพ
โทร: 080-663 0936
email: skittisak7@gmail.com
ที่ตั้ง: เลขที่ 235/5 ม.5 ถ.อำเภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหว ของ RF LAB ได้ที่ Facebook: RFLAB และ Twitter: @RF_LAB