ขอต้อนรับท่านเข้าสู่โลกแห่งดิจิทัล

Welcome to Wireless and Streaming


บริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจ ออกแบบ ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ผลิตอุปกรณ์ ระบบการสื่อสารทั้งระบบมีสายและไร้สาย ย่านความถี่วิทยุต่างๆ ธุรกิจออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบเครือข่าย (Network) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (IT) อีกทั้งธุรกิจทางด้านระบบกระจายเสียงห้องประชุม สัมมนา และระบบกระจายเสียงผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือ ทางด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม พร้อมทั้งยังให้บริการออกแบบ ติดตั้ง อีกด้วย

What We Do

งานทางด้านระบบเสียงผ่านเครือข่าย (Audio network) เป็นงานที่เกี่ยวกับการส่งกระจายเสียงผ่านระบบเครือข่าย อีกทั้งงานทางด้านระบบเครือข่าย (Network) และรวมถึงงานทางด้านความถี่วิทยุ (Radio System)

Who We Are

เราคือทีมงานวิศวกร ที่ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา พวกเราไม่เคยที่จะหยุดค้นคว้า วิจัย พัฒนา ในการผลิตอุปกรณ์และผลงานใหม่ๆออกสู่ตลาด เพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไป

Our Mission

เรามีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่ง ต่อการจัดทำสินค้าต่างๆในธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร โดยการขยายธุรกิจไปสู่ความเป็นผู้นำในด้านโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ


บริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น จำกัด

จัดจำหน่าย อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือ ทางด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม พร้อมทั้งให้บริการออกแบบ ติดตั้ง งานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ดังนี้

  • งานทางด้านระบบเสียงผ่านเครือข่าย (Audio network) เป็นงานที่เกี่ยวกับการส่งกระจายเสียงผ่านระบบเครือข่าย เช่น ระบบ Sim card ระบบ LAN ระบบ Internet หรือระบบสาย Fiber optic เป็นต้น โดยสามารถส่งสัญญาณเสียงได้แบบไร้ขีดจำกัด สามารถควบคุมการเปิดปิดแบบรายตัวหรือรายกลุ่มได้ เหมาะสำหรับการกระจายเสียงที่ต้องการครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ รวมทั้งมี Application ต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายได้
  • งานทางด้านระบบเครือข่าย (Network) เพื่อให้การสื่อสารกันสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเน้นการ กับการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ และบริการหลังการขาย งานที่เกี่ยวข้องกันเช่น งานระบบ WiFi งานระบบวางโครงข่ายเพื่อเชื่อมต่อระบบข้อมูลระหว่างองค์กร งานระบบ MA เพื่อคอยตรวจสอบอุปกรณ์และซ่อมบำรุง งานระบบประยุกต์การใช่งานของ LoRa และงานระบบ Application ต่างๆ เป็นต้น
  • งานทางด้านความถี่วิทยุ (Radio System) เป็นการส่งหรือรับสัญญาณในย่านความถี่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การ ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง แบบครบวงจร รวมทั้งยังรับงานการผลิตแบบ OEM ตามแบบต่างๆที่ต้องการด้วย ตัวอย่างงานหลักๆในส่วนนี้เช่น งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม งานระบบแจมเมอร์ งานระบบควบคุมการรับส่งสัญญาณข้อมูลแบบเข้ารหัสระยะไกล เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งฯเคลื่อนที่

บริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น จำกัด ได้รับความใว้วางใจจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงฯ และผู้ทดสอบการวัดแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง ซึ่งทางบริษัทฯ พร้อมให้บริการ โดยเน้นผลงานที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่ โดยบริษัทฯ มีห้องทดสอบแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 3 ห้องทดสอบเคลื่อนที่

Read More